Khayal se paida tera khayal hua


“Tarah tarah se bhulaya tujhe magar yeh haal hua, 😟 har ek khayal se paida tera khayal hua!! 😏 😊 💘”

Tarah tarah se bhulaya tujhe magar yeh haal hua, 😟
har ek khayal se paida tera khayal hua!! 😏 😊 💘


Comments